Home

Praktijk voor voetverzorging

Mijn naam is Alien en ik ben medisch pedicure. Sinds 2006 behandel ik met plezier uw voeten. Ik werk hygiënisch en met moderne apparatuur.

U kunt bij mij terecht voor het knippen van teennagels, verwijderen van eelt en likdoorns, behandelen van ingroeiende teennagels, kloven en schimmelnagels/kalknagels. Ook sporters kunnen in de praktijk geholpen worden.

Per 1 januari 2009 ben ik geregistreerd in het KRP (Kwalitetis Register voor Pedicures). Dit houdt in dat een pedicurebehandeling door uw zorgverzekeraar vergoed kan worden, als u diabetes- en/of reumapatiënt bent.

De vergoeding voor DM-patienten is afhankelijk van de Simm's classificatie welke door uw huisarts of internist wordt vastgesteld. Een Simm's classificatie is een risico-classificatie specifiek voor personen met DM. Naast de Simm's classificatie wordt er een zorgprofiel gegeven. De vergoeding die u ontvangt is afhankelijk van het zorgprofiel.

Voor verdere specificaties kunt u kijken onder: "mijn specialiteiten".

De praktijk bevindt zich bij mij aan huis, waar ik u van harte uitnodig.

Vergoeding bij reuma en overige risicovoeten

Bij reumatische aandoeningen is het mogelijk om voor (gedeeltelijke)vergoeding van voetzorg in aanmerking te komen vanuit de aanvullende verzekering. Raadpleeg uw polisvoorwaarden.

Dit geld ook voor overige risicovoeten. In sommige situaties is (gedeeltelijke)vergoeding van voetzorg mogelijk. Informeer bij uw verzekeraar.

Vergoeding zorgprofiel voor personen met DM type 1 en 2

Sinds 2015 is er een verandering gekomen in het vergoeden van voetverzorging voor diabetici. De vergoeding is afhankelijk van het zorgprofiel.

Zorgprofielen worden vast gesteld door een podotherapeut. Het aantal behandelingen op jaarbasis is per zorgprofiel verschillend en wordt door de podotherapeut bepaald.

Simm's 0= geen zorgprofiel

Simm's 1= zorgprofiel 1 of zorgprofiel 2

Simm's 2= zorgprofiel 2 of zorgprofiel 3

Simm's 3= zorgprofiel 4

Zorgprofielen 2, 3 en 4 komen gedeeltelijk voor vergoeding in aanmerking uit de basisverzekering. De vergoeding betreft alleen de medisch noodzakelijke voetzorg. Het knippen van gezonde nagels, het verwijderen van eelt dat geen drukplekken veroorzaakt, valt niet onder medisch noodzakelijke voetzorg en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Indien u zorgprofiel 0 of 1 heeft, kunt u mogelijk voor vergoeding in aanmerking komen vanuit de aanvullende verzekering. In uw polisvoorwaarden kunt u nakijken of uw verzekeraar vergoeding voor voetzorg heeft opgenomen in de aanvullende verzekering.

                                                                  

 

Privacy Policy

Pedicure Praktijk Alien van de Beek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Praktijk Alien van de Beek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Pedicure Praktijk Alien van de Beek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Cliënten of Leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door Pedicure Praktijk Alien van de Beek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Praktijk Alien van de Beek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Meisjesnaam;
 • Adres;
 • Postcode en Woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Naam huisarts of behandelend arts;
 • BSN

In bepaalde situaties worden er foto's gemaakt van uw voeten. Deze foto's worden beveiligd bewaard en zijn alleen bestemd voor Pedicure Praktijk Alien van de Beek. In sommige gevallen zullen we vragen om de foto's met andere pedicures te mogen delen in een beveiligde omgeving. Pedicure Praktijk Alien van de Beek zal u ten alle tijden vragen om uw toestemming en het doel met u bespreken.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Praktijk Alien van de Beek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) en voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 • Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • Het verzorgen van uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkerovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Pedicure Praktijk Alien van de Beek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Pedicure Praktijk Alien van de Beek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Pedicure Praktijk Alien van de Beek

Prinses Margrietstraat 4, 8071 LJ Nunspeet

0341-264627 of 06-11806500

pedicurenunspeet@gmail.com